När får byggarbetare egentligen börja jobba på morgonen?

I regel brukar man säga att byggarbetare får börja vid 07:00 på morgonen och pågå till klockan 19:00. Det gäller oavsett dag, men med vissa skillnader när det kommer till den faktiska ljudnivån man får uppbringa, beroende på om det är vardag eller ej.

Byggarbetare tar inte sovmorgon

De flesta av oss har någon gång vaknat tidigare än planerat på grund av byggarbetare som börjar såga, borra och hamra vid, vad som verkar vara, ett orimligt tidigt klockslag. Hur man förhåller sig till detta är olika, men de allra flesta känner inte en direkt glädje. Har klockan passerat sju på morgonen är det fullt legitimt att arbetet har satt igång och man får finna sig i det, men hur är det egentligen vid till exempel klockan sex eller halv sju?

Faktum är att det inte finns några direkta lagar

Det handlar mycket om respekt och byggherrens goda vilja när det kommer till starttid för ett arbete. Oftast sätter inte hantverkare igång före klockan sju, men det händer – likaså vid större byggarbetsplatser. Man brukar ta hänsyn till de boende i samma hus eller i närområdet. Stör man för mycket vid olägliga tidpunkter så finns möjlighet till anmälan hos till exempel en störningsjour. Att det inte finns några precist reglerande lagar betyder dock inte att ett byggarbete kan dra igång hur som helst. Det finns allmänna råd och riktvärden som ska följas.

Trots att det inte är lagstadgat att en grävmaskinist inte får sätta igång innan eller efter en viss tid så är de som bedriver verksamhet ändå, enligt lag, skyldiga att inte utsätta folk för störningar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan kräva att bullerutredningar ska utföras. Vad som stör kan tolkas olika men det är tydligt i riktlinjerna vad som förväntas av fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Skillnad inomhus och utomhus

Det ljudnivåer som får uppnås vid särskilda tidpunkter är olika beroende på om det gäller utomhus eller inomhus. Utomhus tillåts högre volymer av uppenbara skäl och det är väl främst i sitt eget hem som störande ljud påverkar mest. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning inom detta, där de går igenom både högt och lågt. Folkhälsomyndigheten är dock tydliga med en sak: det störande momentet måste vara antingen ihållande, återkommande eller både och, för att räknas som en faktisk olägenhet. Man kan alltså inte stänga ner grannens utbyggnation av huset genom att kalla det en olägenhet om riktlinjerna till största del följs.

Det är stor skillnad på byggarbete och byggarbete

Om ett byggarbete utförs i ditt närområde av en privatperson så har du större makt när det kommer till att riktlinjer efterföljs. Mindre verksamhetsutövare är känsligare för påpekanden både från individ och instanser än giganterna är. Med giganterna åsyftas byggföretag som ofta anlitas av till exempel Stockholm stad för att utföra arbeten på deras beställning. Visserligen ska självklart även dessa följa reglerna, men det är mindre sannolikt att det sker något dramatiskt vid fåtal klagomål på dem jämfört med mindre firmor. Större aktörer utför dock också större jobb vilket kan innebära att man behöver spränga bort stora delar berg och liknande. Skulle sprängning utföras utanför tidsramarna (eller utan förvarning) så bör åtgärder vidtas kvickt eftersom det kan leda till direkt samhällsfara.

Tider som gäller

Ovan ställs och besvaras frågan om vad som gäller för arbete vid olika tider, men värt att nämnas i klartext är att arbete, i viss mån, faktiskt får utföras när som helst på dygnet – även nattetid. Dock ska det till goda skäl för att ljudligare arbete ska tillåtas på natten. Skäl som anses goda kan vara en kraftig vattenläcka eller svåra elfel som slår ut värmetillförseln mitt i vintern. Vid sådana fall får gemene man vara överseende med oväsen. Sist, men inte minst, kommer vi till vad som kan hända (och samtidigt var man vänder sig) om störningar sker återkommande och/eller ihållande. Störningsjouren kan blandas in i fall som är måttligare och om tillräckligt många klagar kan en anmälan uppföras och utredning tillsättas. Som boende, butiksägare eller annan som blir störd kan man också tala direkt med byggherren och ibland få gehör för sina tankar och funderingar. I allra värsta fall är det polisen som blandas in och ärendet blir en rättslig sak. Något som faller på polisens bord är bland annat misstanke om olovlig sprängning. Vid sprängarbete ska tillstånd alltid finnas.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *