Hur ofta måste hyresvärden renovera badrum?

Hyresvärden är skyldig att se till att badrummet är fullt användbart för sitt ändamål, det slås fast i 12 kap. 9 § Jordabalken. Hyresvärden har också en skyldighet att renovera badrummet med jämna mellanrum med tanke på att badrummet slits på grund av ålder och bruk.

Drygt 28 procent av alla hushåll i Sverige är hyresrätter. Många hyresgäster bor i lägenheter med badrum som håller mycket god standard och där hyresvärden regelbundet ser till att åtgärda eventuella fel och brister.

Men det finns hyresrätter som har betydligt sämre standard och där det finns ett stort renoveringsbehov, men där hyresvärden inte tar tag i saken eller hela tiden skjuter det på framtiden. Det är dessvärre få hyresgäster som känner till att de har stora möjligheter att kräva att hyresvärden ska renovera badrummet, ytterst genom ett beslut i domstol, om badrummet inte håller acceptabel standard.

Rättigheter som dessa är viktiga att att känna till för dig som hyresgäst. Man vill att sin bostad hålls fräsch och man har inte heller samma kontroll över i sin lägenhet som som när man äger en bostad. Detta kan kännas begränsande. Hade det inte varit för regler de om renovering av badrum hade maktfördelning varit helt på hyresvärdens sida, vilket förmodligen hade lett till att den hade missbrukats.

Det finns visserligen hyresgäster som blir utnyttjade som läget är idag men man har en tryggare positions som hyresgäst tack vara alla dessa regler som finns.

Som hyresgäst kan man inte heller ge sig på att att agera snickare och bygga om halva lägenheten som man bara hyr ut. När lust att vara hobbysnickare börja pyra kanske det är dags att investera i en bostadsrätt istället.

Jordabalken är hyresgästens bibel – där hittar du regler om i vilket skick ditt badrum ska vara

Jordabalkens 12 kapitel, som ibland kallas för hyreslagen, är den relevanta lagen för dig som hyresgäst när du ska tillvarata dina rättigheter mot din hyresvärd. Där framgår det är hyresvärden som har till uppgift att se till att din lägenhet ska vara i godtagbart skick. Många tror att man kan försöka påverka hyresvärden att rusta upp lägenheten om den inte håller godtagbart skick, men faktum är att hyresvärden faktiskt är skyldig att göra det. Det är en skyldighet som följer av jordabalken och ofta även av regler i ditt hyresavtal. Du ska inte behöva acceptera ett badrum som inte håller måttet och inte under några omständigheter acceptera att grundläggande funktioner i badrummet såsom toalett, dusch eller handfat inte fungerar.

Hyresvärden har en skyldighet att renovera ditt badrum med jämna mellanrum

Det är viktigt att understryka att hyresvärden inte bara har en skyldighet att se till att badrummet håller en viss standard när du flyttar in i hyreslägenheten, utan även att se till att denna standard bibehålls under tiden som du bor i lägenheten. 12 kap. 15 § JB slår fast att hyresvärden har en skyldighet att med skäliga tidsmellanrum genomföra sedvanliga renoveringar i lägenheten. Det innebär att hyresvärden enligt lag har en skyldighet att renovera badrummet för att avhjälpa problem som uppkommit på grund av badrummets ålder och på grund av att det brukats normalt. Som hyresgäst kan du alltså kräva att få ditt badrum renoverat när det behövs med hänsyn till badrummets skick.

Så går du till väga för att kräva en renovering av ditt badrum

Ett bra tips till dig som hyresgäst är att i alla lägen först försöka lösa saker i samförstånd och dialog med din hyresvärd. Om du vänligt hör av dig till din hyresvärd och beskriver att badrummet håller allt för dåligt skick, så är det vanligt att hyresvärden hörsammar ditt krav. Den som äger en fastighet har såklart ett intresse av att hyresgästerna är nöjda, att man inte bryter mot regler i jordabalken och att husets skick inte försämras allt för mycket. Om det uppstår problem i kontakten med din värd kan du vända dig till Hyresgästföreningen som kan ge dig råd och stöd. Hyresgästföreningen är som namnet antyder en förening för hyresgäster och för att få hjälp och stöd av deras ombud behöver du bli medlem i Hyresgästföreningen.

Vänd dig till hyresnämnden om din hyresvärd inte går med på att rusta upp ditt badrum

Ibland händer det dock att hyresvärdar säger nej till att rusta upp ditt badrum. Det kan bero på att det inte vill vidkännas att badrummet är i sämre skick än vad lagen kräver eller att de helt enkelt inte tycker att det är prioriterat att rusta upp ditt badrum. Då kan du skriva en ansökan om upprustningsföreläggande till hyresnämnden, det vill säga en begäran om att hyresnämnden ska fatta beslut om att hyresvärden har en skyldighet att renovera ditt badrum och rätta till bristerna. För att domstolen ska kunna fatta ett så bra beslut som möjligt bör du dokumentera badrummet så bra du kan med bilder och videos, samt om möjligt låta någon expert skriva ett yttrande på hur han eller hon bedömer att badrummets skick är. Det kostar inget att ansöka om upprustningsföreläggande – men det kan ta lite tid att få ett beslut då hyresnämnden har många ärenden att avgöra varje år.

Tillbyggnad utanför detaljplanen och när du behöver bygglov

Du kan i vissa fall bygga utanför detaljplan utan bygglov men då endast små tillbyggnader. Går du i tankar om att bygga utanför detaljplanen och utan bygglov? Det kan vara svårt att veta när det är okej att bygga utan bygglov och speciellt om det är utanför detaljplanen. I denna artikel så kommer du få all den information som du kan tänkas behöva om du ska bygga utan bygglov och utanför detaljplanen.

Tillbyggnad

För att få bygga en tillbyggnad så krävs det bygglov men på vissa platser så får man göra en tillbyggnad på en- och tvåbostadshus utan att ha ett bygglov. Detta gäller om området som du ska bygga på ligger utanför en detaljplan. I de flesta fallen så krävs det inte någon anmälan heller. För att få bygga en tillbyggnad utan att ha ett bygglov så är det några kriterier som måste uppfyllas. Här kommer vi att lista kriterierna:

  • Tillbyggnaden måste göras utanför detaljplanen
  • Den måste också göras utanför ett område med ”sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen”
  • Tillbyggnaden måste vara liten, du får alltså inte göra en stor byggnad
  • Tillbyggnaden får inte kräva något bygglov om det finns några områdesbestämmelser i området
  • Tillbyggnaden måste placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen

Innan du bestämmer dig för att bygga och innan du börjar bygga så är det bra att prata med grannarna runt omkring. Det kan vara bra att du informerar grannarna runt omkring dig så att de vet att du tänker bygga en tillbyggnad. Om du inte pratar med grannarna så finns det risk att det blir konflikter er emellan. Det kan också vara smart att rådfråga din kommun om vad som gäller just på de området som du bor på. Reglerna kan skiljas från kommun till kommun.

På dessa byggnader får tillbyggnader göras

En tillbyggnad får göras på en- eller tvåbostadhus och på byggnader som ligger intill, alltså byggnader som tillhör ditt bostadshus. Det kan vara till exempel ett garage eller uthus. Ett en- eller tvåbostadhus är alltså bostaden som du bor i. Om det inte finns något bostadshus på tomten som du ska bygga på så får du inte göra någon utbyggnad på de byggnader som finns på tomten. Bostadshuset behöver inte ha någon speciell storlek för att du ska få göra en tillbyggnad.

Tillbyggnaden får inte vara stor

Tillbyggnaden som du tänker göra får inte vara stor, den måste vara liten. Det framgår ingenstans vad som räknas som en liten tillbyggnad utan det måste bedömas efter varje enskilt fall. Tillbyggnaden som du ska göra kan vara liten för din tomt men stor för till exempel grannens tomt, därför måste det alltid göras en enskilt bedömning vid varje tillfälle. Tillbyggnaden som du tänker bygga får inte vara dominerande över det redan befintliga bostadshuset. Det får alltså inte vara en tillbyggnad som räknas som bostadshus så att det redan befintliga bostaden bara blir ett uthus. Det är möjligt för dig att få bygga flera tillbyggnader utan bygglov även fast det i lagen står att det endast får byggas en tillbyggnad. Men det är alltid bra att du pratar med din kommun innan du börjar bygga så att du vet vad det är som gäller just där du bor.

Sammanfattning

Du kan få bygga utan bygglov och utanför detaljplan, men då endast små byggnader. Det finns inga mått på vad som är en liten tillbyggnad och vad som är en stor tillbyggnad utan det bedöms för varje enskilt fall. Din grannes lilla tillbyggnad kanske skulle räknas som en stor tillbyggnad på din tomt och tvärtom. Det är alltid viktigt att du rådfrågar din kommun innan du börjar bygga så att du inte bygger utan tillåtelse. Det är också smart att prata med de närmsta grannarna runt om kring innan du börjar bygga och informera de om att du ska göra en tillbyggnad. Om du inte pratar med grannarna först så finns det en risk att det blir en konflikt er emellan. Det finns kriterier som din tillbyggnad måste uppfylla för att du ska få bygga utan bygglov. Två av kriterierna är bland annat att tillbyggnaden inte får vara närmare än 4,5 meter från tomtgränsen och tillbyggnaden måste vara liten.

När får byggarbetare egentligen börja jobba på morgonen?

I regel brukar man säga att byggarbetare får börja vid 07:00 på morgonen och pågå till klockan 19:00. Det gäller oavsett dag, men med vissa skillnader när det kommer till den faktiska ljudnivån man får uppbringa, beroende på om det är vardag eller ej.

Byggarbetare tar inte sovmorgon

De flesta av oss har någon gång vaknat tidigare än planerat på grund av byggarbetare som börjar såga, borra och hamra vid, vad som verkar vara, ett orimligt tidigt klockslag. Hur man förhåller sig till detta är olika, men de allra flesta känner inte en direkt glädje. Har klockan passerat sju på morgonen är det fullt legitimt att arbetet har satt igång och man får finna sig i det, men hur är det egentligen vid till exempel klockan sex eller halv sju?

Faktum är att det inte finns några direkta lagar

Det handlar mycket om respekt och byggherrens goda vilja när det kommer till starttid för ett arbete. Oftast sätter inte hantverkare igång före klockan sju, men det händer – likaså vid större byggarbetsplatser. Man brukar ta hänsyn till de boende i samma hus eller i närområdet. Stör man för mycket vid olägliga tidpunkter så finns möjlighet till anmälan hos till exempel en störningsjour. Att det inte finns några precist reglerande lagar betyder dock inte att ett byggarbete kan dra igång hur som helst. Det finns allmänna råd och riktvärden som ska följas.

Trots att det inte är lagstadgat att en grävmaskinist inte får sätta igång innan eller efter en viss tid så är de som bedriver verksamhet ändå, enligt lag, skyldiga att inte utsätta folk för störningar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan kräva att bullerutredningar ska utföras. Vad som stör kan tolkas olika men det är tydligt i riktlinjerna vad som förväntas av fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Skillnad inomhus och utomhus

Det ljudnivåer som får uppnås vid särskilda tidpunkter är olika beroende på om det gäller utomhus eller inomhus. Utomhus tillåts högre volymer av uppenbara skäl och det är väl främst i sitt eget hem som störande ljud påverkar mest. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning inom detta, där de går igenom både högt och lågt. Folkhälsomyndigheten är dock tydliga med en sak: det störande momentet måste vara antingen ihållande, återkommande eller både och, för att räknas som en faktisk olägenhet. Man kan alltså inte stänga ner grannens utbyggnation av huset genom att kalla det en olägenhet om riktlinjerna till största del följs.

Det är stor skillnad på byggarbete och byggarbete

Om ett byggarbete utförs i ditt närområde av en privatperson så har du större makt när det kommer till att riktlinjer efterföljs. Mindre verksamhetsutövare är känsligare för påpekanden både från individ och instanser än giganterna är. Med giganterna åsyftas byggföretag som ofta anlitas av till exempel Stockholm stad för att utföra arbeten på deras beställning. Visserligen ska självklart även dessa följa reglerna, men det är mindre sannolikt att det sker något dramatiskt vid fåtal klagomål på dem jämfört med mindre firmor. Större aktörer utför dock också större jobb vilket kan innebära att man behöver spränga bort stora delar berg och liknande. Skulle sprängning utföras utanför tidsramarna (eller utan förvarning) så bör åtgärder vidtas kvickt eftersom det kan leda till direkt samhällsfara.

Tider som gäller

Ovan ställs och besvaras frågan om vad som gäller för arbete vid olika tider, men värt att nämnas i klartext är att arbete, i viss mån, faktiskt får utföras när som helst på dygnet – även nattetid. Dock ska det till goda skäl för att ljudligare arbete ska tillåtas på natten. Skäl som anses goda kan vara en kraftig vattenläcka eller svåra elfel som slår ut värmetillförseln mitt i vintern. Vid sådana fall får gemene man vara överseende med oväsen. Sist, men inte minst, kommer vi till vad som kan hända (och samtidigt var man vänder sig) om störningar sker återkommande och/eller ihållande. Störningsjouren kan blandas in i fall som är måttligare och om tillräckligt många klagar kan en anmälan uppföras och utredning tillsättas. Som boende, butiksägare eller annan som blir störd kan man också tala direkt med byggherren och ibland få gehör för sina tankar och funderingar. I allra värsta fall är det polisen som blandas in och ärendet blir en rättslig sak. Något som faller på polisens bord är bland annat misstanke om olovlig sprängning. Vid sprängarbete ska tillstånd alltid finnas.